SG:s integritets- och dataskyddspolicy

Introduktion

SG Armaturen (”SG”) lyder under nationell integritets- och dataskyddslagstiftning, vilken innefattar EU:s allmänna dataskyddsförordning, som skyddar integriteten och sekretessen för en persons personuppgifter. Personuppgifter innebär varje upplysning, direkt eller indirekt, som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”). Denna policy berör huvudsakligen våra kunder och besökare på våra plattformar.

Vi är angelägna om att skydda integriteten och dataskyddsrättigheterna för alla de personuppgifter vi behandlar. Därför är det viktigt att vi förklarar och ger dig en översikt över hur SG samlar in och behandlar personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter endast för skäliga syften och i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Utöver denna policy har SG integritetspolicyer för SG Smart (tillgänglig i appen) och för sina anställda (finns i personalhandboken). För information om hur vi använder cookies, se vår policy för cookies

SG är personuppgiftsansvarig när det gäller de personuppgifter vi behandlar som en del av vår kundrelation och de personuppgifter som genereras från de personer som använder vår webbplats.

Översikt över SG:s behandling av personuppgifter

SG förbinder sig att alltid behandla personuppgifter lagligt och korrekt, och de samlas endast in för särskilda, tydliga och berättigade ändamål, enligt vad lagen kräver. Därför behandlar vi bara personuppgifter när sådan behandling krävs för att hantera vår affärsverksamhet, våra avtalsförpliktelser eller andra berättigade affärsintressen och för att efterleva rättsliga skyldigheter eller, i vissa fall, efter att ha fått den registrerades samtycke.

SG säkerställer att personuppgifterna är adekvata, relevanta och begränsade till det som är nödvändigt för ändamålet och att personuppgifterna bara lagras under den tid som behövs för att tjäna syftet. Vi strävar efter att hålla personuppgifterna korrekta och uppdaterade och säkerställer att inkorrekta uppgifter raderas eller rättas.

SG säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett sätt som garanterar lämplig säkerhet avseende integritet och sekretess.

Utomstående tjänsteleverantörer 

På ett antal områden kan SG använda utomstående tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för SG:s räkning. I de fallen har SG vidtagit adekvata skyddsåtgärder i enlighet med tillämplig lag för att reglera tjänsteleverantörernas behandling av personuppgifter för vår räkning, t.ex. genom att teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal.

SG lämnar inte ut personuppgifter till andra företag utanför vår grupp, varken i Norge eller utomlands. Men detta begränsar inte lagstadgat utlämnande av personuppgifter till offentliga myndigheter.

Geografisk lagring och behandling

SG lagrar och behandlar personuppgifter på servrar i EU/EES. SG kan vid behov använda utomstående tjänsteleverantörer utanför EES (tredjeländer). I sådana fall överförs personuppgifter till tredjeländer enligt standardavtalsklausuler eller annan rättslig grund för överföring av personuppgifter.

SG:s behandling av personuppgifter

CRM-system (administration av kunder och potentiella kunder)

SG behandlar personuppgifter för att underlätta administrationen av kunder och potentiella kunder, t.ex. deras namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, arbetsgivare om den registrerade representerar ett företag (kontaktperson), överenskommelse och/eller beställning och köporder.

Syftet med denna behandling är att hantera kundrelationer, inklusive att hålla reda på nuvarande, tidigare och potentiella kundrelationer. Vår rättsliga grund för behandling är antingen att fullfölja ett avtal med dig som kund (befintlig kundrelation) eller vårt berättigade intresse av att kontakta potentiella kunder.

Uppgifterna lagras i vårt CRM-register och raderas fem år efter den senaste aktiviteten.

Försäljning, fakturering och betalningar

När du eller ditt företag beställer en produkt från SG behandlar vi vissa typer av personuppgifter, som namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, arbetsgivare om du representerar ett företag (kontaktperson) samt tidpunkten för och innehållet i beställningen. Behandlingen omfattar också den faktura vi skickade till dig och den betalning vi erhöll samt eventuella återbetalningar.

Beställningarna behandlas i vårt CRM-system och fakturorna i vårt fakturasystem. Syftet med denna behandling är att tillhandahålla tjänster och produkter till dig som kund, och vår rättsliga grund är kundavtalet.

SG måste enligt lag spara uppgifter under 10 år efter avslutat räkenskapsår.

Nyhetsbrev

Kunder och andra berörda parter kan anmäla sig till att få SG:s nyhetsbrev. Om du får vårt nyhetsbrev får du regelbundet ett mejl med tips, nyheter och annan information om våra produkter och tjänster. Vid de tillfällena behandlar SG personuppgifter, t.ex. namn, e-postadress, IP-adress om du klickade på informationslänken, företagsnamn (arbetsgivare) och yrkestitel om du agerar som kontaktperson för ett företag.

Syftet med att skicka ut nyhetsbrev är att marknadsföra våra produkter och tjänster till befintliga och potentiella kunder. För befintliga kunder (kontaktpersoner för företag) är den rättsliga grunden SG:s berättigade intresse, medan den rättsliga grunden för andra är samtycke. Alla mottagare av nyhetsbrevet kan sluta prenumerera på nyhetsbrevet genom att klicka på ”avsluta prenumeration”. SG behandlar uppgifterna så länge du väljer att ta emot nyhetsbrev.

Sociala medier

SG har företagskonto i olika sociala medier (Facebook, LinkedIn och Instagram), som är fritt tillgängligt för andra användare av tjänsterna. SG har tillgång till sina följares publika profiluppgifter, vilket är det personer matar in när de skapar en profil i de aktuella sociala medierna. Detta omfattar också kommentarer som användare skriver angående SG:s inlägg.

SG:s syfte med att använda sociala medier är att bedöma intresset för uppdateringar som delats på SG:s företagssida för att kunna optimera innehållet så att det stämmer med mottagarens intresse.

Vår rättsliga grund för att behandla personuppgifter på sociala medieplattformar är vårt berättigade intresse av att vara synliga och tillgängliga för våra kunder och andra på dessa plattformar. SG kan behandla sina följares offentliga profiluppgifter så länge som användaren följer eller hänvisar till vårt företagskonto med t.ex. likes, kommentarer eller meddelanden.

Om du är intresserad av att få veta hur sociala nätverk behandlar dina personuppgifter, kan du läsa de integritetspolicyer som är tillgängliga via din(a) sociala nätverksprofil(er).

Dina rättigheter

När SG behandlar dina personuppgifter har du dataskyddsrättigheter som vi beskriver nedan. Det kan finnas undantag från dessa rättigheter.

Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om dina rättigheter kan du kontakta den ansvariga person som anges nedan (se Kontaktinformation). Vi är skyldiga att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad.

Rätt till information
Rätten till information innebär att du kan kontakta oss och begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång
Rätten till tillgång innebär att du har rätt att få en kopia av de uppgifter vi har lagrat om dig.

Rätt till rättelse
Rätten till rättelse innebär att du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade eller uppdaterade. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) Rätten till radering innebär att du har rätt att få dina personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in, om du återkallar ditt samtycke eller om du invänder mot behandlingens laglighet.

Rätt till begränsning av behandling
Rätten till begränsning av behandling innebär att du har rätt att begränsa behandlingen om du bestrider personuppgifternas korrekthet, om behandlingen är olaglig eller om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in.

Rätt att göra invändningar
Rätten att göra invändningar mot behandling av personuppgifter innebär att du kan invända mot behandling grundad på SG:s berättigade intressen om det finns sakliga skäl för detta.

Rätt att återkalla samtycke
Om du har lämnat samtycke till behandling av personuppgifter kan du återkalla detta samtycke när som helst.

Klagomål
Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer dataskyddslagstiftningen. Du har rätt att lämna klagomål till en lokal dataskyddsmyndighet om du anser att vi har brutit mot dataskyddslagstiftningen. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor.

Kontaktinformation

SG A/S (organisationsnummer 958 560 931) är personuppgiftsansvarig när det gäller de personuppgifter vi behandlar. Företagets vd har det yttersta ansvaret för företagets efterlevnad av dataskyddsbestämmelserna.

Det dagliga ansvaret för behandling av våra kunders personuppgifter är delegerat till Unni Isaksen, som du också kan kontakta om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter.

Du kan också kontakta SG via:
Telefon: +47 37 500 300
E-post: firmapost@sg-as.no
Post: Skytterheia 25, N-4790, Norway

Ändringar av denna integritets- och dataskyddspolicy

Vi kan komma att ändra denna policy från tid till annan utan att lägga ut särskilt meddelande om ändringarna på webbplatsen. Men om ändringarna är omfattande och/eller påverkar dina rättigheter kommer vi att lägga ut ett särskilt meddelande om ändringarna på webbplatsen.

Senast uppdaterad: 2010.11.27